ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ

A- KONU – TANIMLAR

1- İşbu sözleşme, ………………………………………….. adresinde ………………………… alanında faaliyet gösterecek olan işletmenin kurulması, işletilmesi, ortaklar arasındaki hak ve yükümlülükleri, kar ve zararın paylaşımını, üçüncü şahıslarla ilişkileri düzenleyen bir adi ortaklık sözleşmesidir.

2- Sözleşmede, kurulması amaçlanan işletme ve tüm birimleri “ŞİRKET”, taraflar ise isim olarak gösterilmedikleri yerlerde “ORTAK” olarak anılacaktır.

B- ORTAKLAR VE HİSSELERİ

Ortak 1

Adı Soyadı      : …………………………

TC Kimlik No  : …………………………

Adresi             : …………………………

Hissesi            : % ……….

 

Ortak 2

Adı Soyadı      : …………………………

TC Kimlik No  : …………………………

Adresi             : …………………………

Hissesi            : % ……….

 

Ortak 3

Adı Soyadı      : …………………………

TC Kimlik No  : …………………………

Adresi             : …………………………

Hissesi            : % ……….

 

C- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Sözleşme işletme ömrü süresince devam edecektir.

 

D- HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER, İDARE VE TEMSİL

1- Şirketin kuruluşu, üretim ve faaliyete başlamasını finanse etmek üzere ………. TL şirket hesabına sermaye konacaktır. Ortaklar bu sermayeden şirketteki hisseleri oranında sorumludurlar. Sermaye koyma borcu sözleşmenin imzalanmasından itibaren bir ay içinde yerine getirilecektir.

2- Ortaklardan …………………………, sermaye koyma borcunu sözleşmede belirtilen süre içinde nakit olarak yerine getirecektir.

3- Ortaklardan …………………………, sermaye borcuna karşılık olmak üzere kendisine ait olan ………. TL değerindeki ………………………… cihazlarını şirkete teslim edecek ve kurulumunu üstlenecektir.

4- Ortaklardan …………………………, sermaye borcuna karşılık olmak üzere ………………………… marka ………. model, ………………………… plaka numaralı aracını şirket işlerinde kullanmak üzere şirkete teslim edecektir.

5- Şirketin idaresi tüm ortaklarca birlikte yürütülecektir. Ortaklar eşit oy hakkına sahiptirler. Kararlar çoğunlukla alınacaktır.

6- Müşterek alınmış geçerli bir karar olmaksızın şirket adına bir işlem yapan ortak bundan doğan zarardan şahsen sorumlu olacaktır.

7- Şirketin muhasebe işlerinden ortaklardan ………………………… sorumludur. Muhasebe kayıtlarını tutacak olan mali müşavir ile şirket ilişkilerinin yürütülmesi ve denetlenmesi görevi de bu ortağa aittir. Yine şirketin kira, elektrik, su, telefon, sigorta pirimi, tüm vergi, resim ve harçlar, üçüncü şahıslara olan borçlar gibi tüm ödemelerin yapılması ve kayıtlarının tutulmasından ………………………… sorumludur. Bu işlerin zamanında yapılmamasından doğacak her türlü sorumluluk bu ortağa aittir.

8- Tüm üretim faaliyetlerinden ortaklardan ………………………… sorumludur. Bu sorumluluğuna karşılık üretime ilişkin alınacak kararların uygulanması yönünden iç ilişkide tek başına yetkilidir.

9- Şirketin satış ve pazarlama işlemlerinden ortaklardan ………………………… sorumludur. Bu sorumluluğuna karşılık satış ve pazarlamaya ilişkin alınacak kararların uygulanması yönünden iç ilişkide tek başına yetkilidir.

 

E- KAR VE ZARARIN DAĞILIMI

1- Her ayın ilk haftası içinde önceki aya ilişkin şirket faaliyetlerinin mali ayrıntısı notlar halinde çıkarılacak, kar ve zarar tespit edilecektir.

2- Şirketin net karından % ………. (yüzde ………………..) ihtiyat sermayesi ayrılıp ortak hesaba yatırılacak, kalan ortaklar arasında şirketteki hisseleri oranında paylaşılacaktır.

3- Zarar halinde ise zarardan da ortaklardan şirketteki hisseleri oranında sorumlu olacaklardır.

4- Zarar halinde zararın nakden karşılanıp karşılanmayacağına veya zarar olmasına rağmen birikmiş ihtiyat sermayesinden dağıtım yapılıp yapılmayacağına oybirliği ile karar verilecektir.

 

F- DEVİR YASAĞI

1- Ortaklardan herhangi birinin ortaklık payını üçüncü bir şahsa devretmesi diğer ortakların yazılı muvafakatı şartına bağlıdır.

2- Bir ortak, ortaklık payını diğer ortaklardan birine devredemez. Ancak bu hisse eşit bölümlere ayrılarak diğer ortakların tamamına devredilebilir.

 

G- ŞİRKETİN SONA ERMESİ, FESİH VE TASFİYE

1- Bütün ortakların ittifakla karar vermeleri halinde şirket sona erer. Bu karar ile birlikte tasfiye heyeti de oluşturulur.

2- Ortaklardan birinin ölümü şirketin sona erme sebebidir. Bu halde diğer ortaklar ve ölen ortağın mirasçısı veya tereke temsilcisi birlikte tasfiye hususunda karar alırlar, tasfiye heyeti atarlar.

3- Ortaklardan birinin tasfiye hissesi hakkında cebri icra ve haciz uygulanması veya bir ortağın iflas etmesi şirketin sona ermedir.

4- Haklı sebeplerin bulunması halinde her ortağın önceden bir bildirimde bulunmaksızın fesih isteme hakkı vardır.

5- Şirketin sona ermesi veya feshi durumunda bir tasfiye heyeti veya memuru atanacaktır. Görevlendirilecek kişi/kişiler ortaklar arasından olabileceği gibi üçüncü şahıs da olabilir. Tasfiyede ilk önce şirketin aktifi ve pasifi çıkarılacak ve öncelikle borçları ödenecektir. Tasfiye sonunda aktifin fazla vermesi halinde ortaklar arasında şirketteki hisseleri oranında dağıtılacaktır.

 

H- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda ………………………… mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

I- SON HÜKÜM

İşbu sözleşme …./…./20… tarihinde 4 (dört) nüsha olarak tanzim edilmiş, imzalandıktan sonra birer nüshası ortaklarca alınmış, bir nüshası da şirket kayıtlarında muhafaza edilmek üzere şirketin mali işlerinden sorumlu ortağa teslim edilmiştir.

 

Ortak 1                            Ortak 2                           Ortak 3

…………………………     …………………………     …………………………

 

Bir cevap bırakabilir, ya da kendi sitenizden geri izleme yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Webdesign Berlin, Web Design and pay per click